Medlemsorganisationer

Svenska Diabetesförbundet
The Swedish Diabetes Association – www.diabetes.se

Förbundet arbetar för att minimera konsekvenserna av diabetessjukdomen genom en aktiv samhällspåverkan och informationsverksamhet. Medlemmarna består framförallt av personer med diabetes och deras anhöriga. Medlemstidningen Diabetes kommer ut med sex nummer per år. Genom Diabetesfonden stöds varje år flera svenska forskningsprojekt inom diabetesområdet. Lokala diabetesföreningar utgör underavdelningar till riksförbundet.

Svensk Förening för Diabetologi (SFD)
The Swedish Association for Diabetology (SFD) – www.diabetolognytt.se

Denna förening som är en sektion inom Läkarsällskapet vänder sig dels till kliniskt verksamma läkare inom diabetesvården såväl i primärvård som på sjukhus, men också till forskare inom diabetologi. Andra professioner  kan vara adjungerade medlemmar. Medlemstidningen DiabetologNytt utkommer fyra gånger per år. SFD arrangerar vetenskapliga möten två gånger per år. Kvalitetsregistret NDR (Nationella Diabetes Registret) startades av SFD men drives nu i regi av Registercentrum Västra Götaland med statlig och regional finansiering.

‪Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes
The section for endocrinology and diabetology of the Swedish Paediatric Society – www.barnlakarforeningen.se

Föreningen är en intresseförening som bland annat organiserar vidareutbildning och aktiviteter för pediatriker (barnläkare) som arbetar med barn och ungdomar med diabetes. Föreningen ansvarar för det nationella kvalitetsregistret NDR-barn/SWEDIABKIDS och studien Bättre Diabetes Diagnos (Better Diabetes Diagnosis, BDD) som syftar till att förbättra diagnostiken av olika diabetesformer.

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård 
The Swedish Association for Diabetes Nurses (SFSD) – www.swenurse.se/diabetesnurse

Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård (SFSD) är en ideell förening för sjuksköterskor som arbetar med eller har specialintresse för diabetes. Alla sjuksköterskor med intresse för diabetes är välkomna som medlemmar. Medlemstidningen Diabetesvård utkommer med 4 nummer per år varav ett dubbelnummer. Föreningen anordnar varje år en konferens i Stockholm för medlemmar och övriga intresserade. Alla är välkomna att prenumerera  på tidningen Diabetesvård.

Referensgruppen för diabetes, Dietisternas riksförbund
The Swedish Association of Clinical Dietitians (DRF) – www.drf.nu

Referensgruppen för diabetes är en av 14 referensgrupper inom Dietisternas Riksförbund. Gruppen bevakar utvecklingen inom kostområdet vad gäller behandlingsriktlinjer och forskning samt granska informationsmaterial, gör debattinlägg och stöttar kollegor i landet. Vi sprider kunskap bland patienter och personal inom sjukvård, kommun och andra miljöer som behandlar och handhar patienter med diabetes.